Getuigenissen


Deze getuigenis van Theo werd gedaan voor de alpha-cursus, daar deze ten einde is, geen rekening meer houden met de verwijzing naar de Alpha op het einde van de video

Wat in de video hierboven werd aangehaald, geld ook voor de volgende video

Rein van ’t Veer

Een woord van

Dominique Vandelannoote

In deze video een korte uitleg van Nikita Skatchoff omtrent de verschillen in de christelijke Gemeenschappen

Geloof Saai? helemaal niet, zoals in deze video wordt ook op andere plaatsen afgesloten

23 gedachten over “Getuigenissen”

 1. Geloof hoeft helemaal niet iets saai te zijn. Atheïsten geloven ook, al is het in heel andere dingen dan de religieuze of spirituele gelovigen.

  Waar het op aankomt is dat de mens tot het Ware Geloof in De Ene Ware God moet komen, welk geen één van de hier aanwezige sprekers lijkt te hebben. Allen hebben zich een god gemaakt die nochtans duidelijk heeft gezegd dat hij de Weg naar God is en dat God groter is dan hem.

  Wij kunnen enkel hopen dat zij en vele anderen, zoals de schrijver én de maker van dit blog ooit ook eens zullen gaan erkennen wat die Nazareense Jood voor de mensheid heeft gedaan en zijn loskoopoffer volledig naar waarde zullen schatten door Jezus te erkennen voor wie hij werkelijk is, de mensen zoon en zoon van God en dat zij er toe zullen komen om zijn hemelse Vader als dé enige Ware God te komen aanbidden.

  Liked by 1 persoon

  1. Ik heb deze Blog gemaakt met de bedoeling om de mensen er toe aan te zetten om terug tot Het Geloof te komen.
   Ikzelf ga me niet uitspreken of dat Uw opvatting de juiste is of niet (daarvoor is mijn Bijbelkennis momenteel nog te beperkt)
   Evenwel ik vind het fijn dat U deze reactie geeft.
   Een discussie op gang brengen, trekt aandacht.
   Ik ben beniewd hoeveel christenen ( of diegenen die er zich voor uitgeven), het lef zullen hebben om aan deze discussie mee te doen.
   Bedankt voor jouw reactie
   Groetjes
   Theo

   Like

   1. Beste Theo, betreft tot het geloof komen is het heel eenvoudig. Laat gewoon de woorden uit de Bijbel voor zich spreken. Deze zijn helder klaar dat Jezus de gezondene van God is, een profeet, een mensenzoon, een zoon van God, een hogepriester voor God en een bemiddelaar tussen God en de mens.

    Lees even wat er in de Bijbel staat:

    “Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’” (Mt 1:21 NBV)

    “En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mt 3:17 NBV)

    “Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lu 1:30-35 NBV)

    “Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,” (Lu 3:21-23 NBV)

    “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,” (Ga 4:4 NBV)

    “En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mt 3:17 NBV)

    “Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.” (Mt 10:23 NBV)

    “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.” (Mt 12:40 NBV)

    “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3:16 NBV)

    “‘Als God uw Vader was, ‘zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.” (Joh 8:42 NBV)

    “Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.” (Joh 17:1 NBV)

    “Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.” (Ro 8:14 NBV)

    “Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

    “Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.” (Heb 8:6 NBV)

    “Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. {-(9:15-16) verbond…verbond…testament In het Grieks is het woord voor ‘verbond’ en ‘testament’ hetzelfde; er wordt gespeeld met de twee betekenissen. } (Heb 9:15 NBV)

    “voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.” (Heb 12:24 NBV)

    “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! {-(6:4) de HEER, onze God, de HEER is de enige Ook mogelijk is de vertaling: ‘de HEER, onze God, de HEER is één’, of: ‘de HEER is onze God, de HEER alleen’. } (De 6:4 NBV)

    “want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.” (Ro 3:30 NBV)

    “Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is.” (1Co 8:4 NBV)

    “Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Joh 14:28 NBV)

    “Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 NBV)

    “En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.” (1Co 15:28 NBV)

    “Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh 5:19 NBV)

    Dit zijn maar enkele verzen uit de Heilige Schrift waaruit u duidelijk zou moeten kunnen opmaken hoe de verhouding tussen God en Jezus is. Ook moet u weten dat wij aannemen dat de Bijbel het Woord van God is, waarbij wij aannemen dat God een god is die geen leugens vertelt.

    “Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: ‘U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist.’” (Ro 3:4 NBV)

    “Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” (De 6:5 NBV)

    “Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar;” (De 10:17 NBV)

    “want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen.” (1Co 14:33 NBV)

    Herinner u dat u geen andere goden mag nemen tegenover de Allerhoogste God boven alle goden en herinner dat zelfs Jezus er toe opriep om zijn hemelse Vader te erkennen als de Enige Ware God Die één is en geen twee of drie.

    “Vereer naast mij geen andere goden.” (Ex 20:3 NBV)

    “Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;” (Mr 12:29 NBV)

    Liked by 1 persoon

    1. Beste ik stel voor, zowel aan U als aan Bea, dat we de discussie hier op de blog even stop-zetten om het niet tot een STRIJD te laten komen.
     Maar dat al wat U hier gebracht heeft, eerst eens op een van onze Bijbelstudies (waar ik nog maar beginneling ben), naar voren breng, het daar bespreken.
     Ik neem daarna zeker en vast terug contact met U op.
     Ik hoop dat U daar begrip voor toont.
     Vriendelijke Groet
     Theo
     PS. al wat U hierboven hebt aangehaald ga ik in de loop van volgende week zeker nog eens doornemen in De bijbel

     Like

     1. Zeer goed Theo. Aanvullend moet jij ook nog eens goed nadenken over de overdaad van Jezus die niet zijn wil deed (wat hij zou gedaan hebben moest hij God geweest zijn)

      “Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik, ”want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, ‘waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” (Heb 10:5-10 NBV)

      Liked by 1 persoon

      1. Nog even dit, waarom ik deze discussie even wil stopzetten.
       Jaren geleden had ik zeer zware problemen en zocht ik vertroosting in de drank.
       Evenwel, de problemen waren hier niet mee opgelost, integendeel, en ik had steeds meer en meer alchol nodig om een goed gevoel te krijgen
       En…
       Ik werd drankzuchtige.
       Op 24 maart 1999 zag ik in dat het zo niet verder kon
       en…
       Ik heb nooit nog een druppel alcohol aangeraakt
       Evenwel:
       Dit kon ik niet alleen, ik ben naar de vergaderingen van de AA (anonieme alcoholisten ) beginnen te gaan.
       Hier worden twaalf stappen (elke maand een) gevolgd.
       Deze stappen komen allemaal uit De Bijbel.
       Evenwel:
       Daar wordt “NOOIT” aan iemand gezegd hoe Hij / Zij deze stappen moeten beleven.
       Daar worden “NOOIT” verwijten naar iemand toe gedaan of op iemands fouten gewezen.
       Als er iemand een persoonlijk probleem naar voren brengt, dan zeggen de anderen hoe zij die twaalf stappen (uit De Bijbel) op zichzelf toepassen en zeggen zij hoe dat zij het in het verleden verkeerd hebben gedaan en hoe zij het recht hebben gezet.
       Wij stllen onszelf als voorbeeld zonder te zeggen dat wij het goed doen en anderen slecht.
       Vandaar dat ik deze discussie tijdelijk wil stopzetten.
       Groetjes
       Theo

       Like

  2. God is niet saai, ik weet niet waar je dat haalt?
   De enige die ons bij de Almachtige kan brengen,onze hemelse Papa is inderdaad Jezus Christus.
   Dus nog 1 x de vraag ,waar haalt u dat, u kent ze niet eens,
   Dominique zijn geloof is puur,echt, dat weet ik ,ik ken die persoonlijk, die heeft Jezus aanvaard als Zijn verlosser en Heer, en ik en Dominique wij achtte de Heer heel hoog, dus zie op wat je zegt,bijbelvorser,
   niemand van ons is volmaakt,we doen allemaal fouten,en ieder moet zijn eigen in de spiegel kijken ,wat ook jij maakt fouten hoor, we hebben allemaal onze Heer nodig, we moeten allen nog veel leren.
   we moeten geen strijd tegen elkaar voeren, maar tegen de duisternis, en die is al erg genoeg,
   groetjes Bea

   Like

   1. Wij zeggen helemaal niet dat God saai is. Wij antwoorden op wat hier in de tekst bij de video’s geplaatst wordt “Geloof Saai? helemaal niet, zoals in deze video wordt ook op andere plaatsen afgesloten”

    Wij kennen de Jezus en de God van de Bijbel, en dat zijn de twee Bijbelse figuren waaraan wij willen houden en niet de figuren die in de video’s worden gepresenteerd. Daarin wordt Jezus als God voorgesteld en maken zij van God een leugenaar en van Jezus een schizofrene gast of een god die gedaan heeft dat hij kan verleid worden en sterven (want God kan niet verleid worden noch sterven).

    Jullie lijken de heer Jezus als jullie god aangenomen te hebben in plaats de God van Jezus te aanbidden.

    Jezus is het licht in de wereld dat jullie zouden moeten komen te zien, dat hij de weg naar God is en de weg naar leven.

    Hopelijk zal dat Bijbels inzicht tot jullie komen en de valse leerstellingen van de drie-eenheid in de hoek drukken.

    Liked by 1 persoon

    1. Ik denk dat ge uw Bijbel maar es te goei moet lezen
     Johannes 8:50-58 Jezus zegt hier dat Hij er al was voor Abraham al
     en in Johannes 10:30 zegt Jezus” Ik en de Vader zijn één.
     Jezus kan niet zondigen, Hij was gehoorzaam tot aan de dood des kruis,Hij is puur en rein. Heilig en rechtvaardig,Hij verdiend alle respect van de wereld.
     Ja Hij is het Licht in de wereld, Hij heeft onze zonden gedragen, Hij is aan het kruis gestorven en Hij de Zoon van de Allerhoogste God brengt ons tot bij Hem ,”de Vader.”

     Liked by 1 persoon

     1. Zoals jij zegt kan Jezus niet zondigen en aldus zou hij niet liegen. Indien Jezus God is zou hijechter meermaals gelogen hebben want God weet alles, doch wist Jezus niet te zeggen wanneer hij zou terug komen en zij hij dat hij ook niet wist wie naast hem zou zitten in het Koninkrijk van God.

      Klaarblijkelijk verstaat u geen Hebreeuwse noch Griekse idiomen alhoewel ook in de Nederlandse taal gesproken wordt van “Hij heeft Abraham gezien” wat dan niet betekent dat hij letterlijk er was ten tijde van patriarch abraham.

      Ook lijk je niet te begrijpen wat één zijn inhoudt. Zoals een koppel één moet zijn betekent dat niet dat zij één en dezelfde persoon moetenof zouden zijn. Indien jij verstaat dat de eenheid van Christus met zijn Vader inhoudt dat hij dan God moet zijn, moet de eenheid van ons met Christus, die ook vroeg dat wij één met hem en zijn Vader zouden zijn als hij één is met God, zou dat ons tot Christus maken en zou ons volgens jouw beredenering ook tot God maken. Nochtans zijn wij die één zijn met Chrisus en één willen zijn met God niet God. Misschien zou u graag God willen worden en is het dan uw betrachting om in het één worden met Christus dan Jezus te worden endan ook God te zijn. Wij kunnen u echter verzekeren dat dat valse hoop is want nooit zal u, noch wij dezelfde kunnen worden als Christus Jezus en zeker niet als God.

      Goed dat u weet dat Jezus alle respect van de wereld verdiend. Nochtans bent u het die Jezus niet het verdiende respect wil geven. U weigert hem te aanvaarden als de mensenzoon die door God gezonden is en die zijn wil opzij geschoven heeft om God zijn wil te doen.

      Ja Jezus is het “Licht in de wereld”, maar ook die uitdrukking lijkt u niet te begrijpen, daarbij vergetend dat Jezus duidelijk is gekomen om God te openbaren.

      Langs één kant beweert u zoals het is dat Jezus onze zonden heeft gedragen en dat hij aan het kruis is gestorven, alsook dat hij de Zoon van de Allerhoogste God is die ons brengt tot bij Hem ,”de Vader.” Vreemd dat u dat schrijft wat wij geloven maar daar tegenover stelt dat Jezus God is. God kan niet verleid worden, kan niet door mensen gezien worden en kan niet sterven. Door Jezus tot God te maken maakt u de dood van Jezus tot een belachelijke schijnvertoning terwijl dat een fantastische daad van zelfopoffering is geweest.

      Like

 2. 1 zeg nooit dat ik God wil zijn,
  ik heb heel veel respect voor God en wil heel veel leren en bijleren
  en neen ik ken geen Hebreeuws of Grieks ,daarom dat ik eigenlijk met iemand een messiaanse belijden jood, het uitverkoren volk van God, met zo iemand eigenlijk zou corresponderen op een gezonde manier om bij te leren, omdat Jezus Joods was en een Jood de culturen enzo kent. ik wil je niet kwetsen,
  Jezus is heel gevoelig voor mij ,Hij heeft mij genzen van kankert door gebed op slag,hij heeft mij veranderd,
  Jezus heeft zoveel voor mij gedaan,
  ik wil leren om Jezus en de Vader te dienen o pde juiste manier
  sorry voor deze discutie
  groetjes bea

  Like

  1. Indien je met Joden in contact wil komen die Jeshua (Jezus) als de Messias aannemen en zich aan de Schrift willen houden kan je bijvoorbeeld ook eens bij de Jeshuaisten te rade gaan. Zij houden zich aan de Hebreeuwse, Aramaïsche (de taal van Jezus) en Griekse geschriften en houden zich er aan geen menselijke maar slechts Schriftuurlijke doctrines aan te meten.

   Liked by 2 people

    1. Best neem je wat tijd om over de besproken zaken even na te denken en ze in het licht van de Bijbelteksten te plaatsen. Als wij in een bepaalde geloofsgroep zijn opgegroeid en dan plotseling met andere gedachten geconfronteerd worden kunnen deze soms wat schokkend overkomen, vooral als deze een totaal ander licht laten zien.

     Liked by 2 people

     1. õk, maar ik ben daar nogal rap in, ik doe ook de coats training van cleansing-stream en ik wil bijleren en Jezus en de Vader mijn God dienen zoals het echt Bijbels moet.
      Bij mij werkt dat averecht,ik mag niet te lang treuzelen.
      En sommige zaken in mijn kerk werken op mijn zenuwen, bvb. het thema de vrouw en de hoofddoek. Ik geloof dat een vrouw ondergeschikt is aan de man, niet mag preken enzo,.. en dat ze moet een hoofddoek dragen
      ik zie het zo staan, maar weet niet hoe het in de Griekse bijbel staat,natuurlijk.

      Liked by 1 persoon

      1. Betreft de bedekking van de vrouw zijn er richtlijnen in de Heilige Schrift die naar voor brengen dat de haren van de vrouw bedekt moeten zijn in bepaalde omstandigheden of in bepaalde plaatsen. Er staat echter niet aangeduid dat dit specifiek met een hoofddoek of foulard moet gebeuren. De bedekking kan even goed met een hoedje of ander hoofddeksel gebeuren. Zo ook voor de hoofdbedekking van mannen in bepaalde plaatsen, waar zij dat met een keppeltje of een hoed kunnen doen.

       Omtrent ondergeschiktheid gaat het niet om een lagere positie maar betreft het een rolverdeling of zoals je zou kunnen zeggen het bepaalde hiërarchie. Die volgorde van plaats is duidelijk aangegeven en daarbij hoort ook het preken in een dienst. Terwijl de vrouw wel mag getuigen of prediken in het openbaar en ook haar bijdragen mag leveren in de bijbelstudie klassen, behoort de ‘hoofdlering’ tijdens een dienst aan de man en wel een ouderling of een man met een welbepaalde ervaring en training.
       Op dat vlak heb je het goed zien staan in de Schrift, waar je ook de letters of woorden moet nemen zoals zij er staan.

       Wij zijn niet gekend met een ‘coats training’ van cleansing-stream en vragen ons af wat dat moge zijn. Hopelijk is het niet zo iets van CSN dat uitgaat van het principe dat ‘genezing en bevrijding’ op zich geen doel is, maar dat het ingebed behoort te zijn in discipelschap voor blijvende vrijheid in Christus. Want dat lijkt helemaal op een Pinksterbewegingachtige handeling die indruist tegen Gods geboden.

       Liked by 1 persoon

 3. Nee, in Cleansing-stream leren we daar in de Geest te blijven, nederig te zijn, Jezus te gehoorzamen,handoplegging , bidden voor genezing en bevrijding zoals Jezus en de apostelen deden. Hoe de Bijbel toepassen in ons dagelijks leven.

  Liked by 1 persoon

  1. Dag Annemie,
   Bedankt voor jouw reactie.
   Ik weet het, de achtergrondmuziek is te luid, maar het is nu eenmaal geen professionele video, ik heb alles gewoon spontaan naar buiten gebracht zoals ik me op dat moment voelde, niets voorbereid, geen script.. gewoon een uiting van wat er van uit mijn binnenste naar boven kwam en daardoor speelde ik op dat moment die muziek.
   De muziek was niet bedoeld voor anderen, maar voor mezelf.
   Als ik achteraf gemerkt heb dat die muziek te hard stond voor buitenstaanders, heb ik op het punt gestaan om alles opnieuw te doen, maar dan zou waarschijnlijk de spontaniteit van mijn getuigenis verdwenen zijn, daarom heb ik het zo gelaten.
   In elk geval hartelijk bedankt voor jouw reactie.
   Gezegende Groet,
   Theo 💐💐

   Like

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s