40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 13-, Gebed, god en Jezus, Levenstijl, Online Bijbels-Studie, wandelen met Jezus

DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 13-15


13. VERLOST VAN ELKE AANKLACHT

Sta dan vast in de vrijheid
waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. 

(Galaten 5:1) 

De boze heeft niet langer het recht om je aan te klagen. Jezus heeft aan het kruis elke aanklacht en elke veroordeling gedragen waardoor jij bent vrijgesproken! Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en geeft jou de volmacht om in zijn naam de duivel het zwijgen op te leggen als hij je aanklaagt. Hij heeft jou op overwinningsgrond geplaatst! Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou totaal bevrijd uit de macht van de aanklager. Door het bloed van Jezus en op grond van jouw getuigenis, zal de stem van de aanklager in jouw leven moeten verstommen, want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1). 

Voor Judas, die Jezus zou verraden, was het niet moeilijk om Jezus te vinden. Hij wist dat Jezus waarschijnlijk weer de nacht zou doorbrengen in de Hof van Gethsemané. De vorige nachten was hij er immers zelf bij geweest (Johannes 18:2). Rond middernacht ging hij met een afdeling Romeinse soldaten en tempelsoldaten op weg naar de Olijfberg. Ze hadden fakkels, lantaarns en wapens bij zich.

‘Ik ben!’
Op deze dramatische avond gebeurde iets wat je merkwaardig genoeg in geen enkele Jezusfilm terugziet. Ruim tweehonderd soldaten, overpriesters en oudsten kwamen op Jezus af om Hem gevangen te nemen. Terwijl de discipelen uit angst een stap naar achteren deden, stapte Jezus naar voren en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Als Jezus een vraag stelt is dat niet omdat Hij het antwoord niet weet, maar doet Hij dit omdat Hij wil dat wij iets gaan ontdekken. De soldaten antwoordden: ‘Jezus van Nazareth.’ Wat er toen gebeurde is ongelooflijk. Jezus antwoordde met slechts twee woorden: ‘Ik ben!’ Op dat moment deinsden alle tweehonderd soldaten, overpriesters en oudsten met hun dienaren achteruit en klapten allemaal tegelijk tegen de grond. Er brak totale chaos uit. Ze vielen over elkaar heen. Er was overal vuur en complete verwarring. Ze konden Jezus niet gevangen nemen.

De bovennatuurlijke kracht zat in het antwoord dat Jezus gaf. Letterlijk zei Hij: ego eimi. Het zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik: ‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3:14). Jezus maakte duidelijk dat Hij één was met zijn Vader in de hemel, die Hem verheerlijkte door zijn kracht te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Zoals Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik mocht komen, zo konden de soldaten niet dichter bij Jezus komen. Voordat Hij gevangen werd genomen, sprak Jezus deze woorden: ‘Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen’ (Johannes 10:18). Ze hebben Jezus niet vermoord. Ze konden Hem niet eens gevangen nemen. Niet Judas, maar Jezus zelf, als Hogepriester, bracht het Lam naar het altaar. Hij gaf zijn leven vrijwillig. Omdat Hij van jou houdt.

Zo is God!
Op dat moment greep Petrus zijn kans. Hij had zich goed voorbereid en droeg een kort zwaard onder zijn kleding. Hij deed een uitval naar degene die voor hem stond. Het blijkt Malchus te zijn, een persoonlijke slaaf van de hogepriester. Nog helemaal beduusd over wat hem was overkomen krabbelde Malchus overeind en zag hij Petrus met het zwaard op zich afkomen. Petrus haalde uit. Malchus wist nog te bukken. Hij schreeuwde het uit. Zijn oor viel op de grond. Het bloed gutste uit zijn hoofd. Maar wat deed Jezus in deze chaotische nacht? Jezus bestrafte Petrus en droeg hem op het zwaard weg te doen. Hij zei: ‘Denk je soms dat Ik mijn Vader niet te hulp zou kunnen roepen? Als Ik Hem erom vroeg, zou Hij me onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen’ (Matteüs 26:53). Jezus raapte het oor op en deed een scheppingswonder. Op wonderlijke wijze plaatste Hij het oor weer aan het hoofd van de slaaf van de hogepriester. Zo stuurde Jezus Malchus met een persoonlijk getuigenis terug naar Kajafas, die Jezus uit de weg wilde ruimen, om hem te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Zo is Jezus. Zo is God. Jezus strekte zijn bebloede handen naar voren, zodat ze Hem gevangen konden nemen.

Voor Annas
De soldaten brachten Jezus eerst naar hogepriester Annas omdat de leden van de Hoge Raad voor het vellen van een doodvonnis officieel twee zittingen nodig hadden. Na een nacht zonder slaap en de gigantische geestelijke strijd in zijn worsteling tegen de zonde moet Jezus doodop zijn geweest. De ondervraging van Annas concentreerde zich op twee punten: Jezus’ discipelen en zijn leer. Jezus ging echter niet in op de vraag naar zijn discipelen. Zou Hij vertellen dat één van hen Hem verraden had, dat alle anderen gevlucht waren en dat Petrus op het punt stond om Hem te verloochenen? Nee, Jezus nam zijn discipelen in bescherming door te zwijgen.

Toen zei Jezus plotseling: ‘Waarom ondervraagt u Mij eigenlijk? Er zijn genoeg mensen die Mij hebben gehoord.’ Hij wees op een paar aanwezigen, waarschijnlijk Joodse tempelsoldaten die ter bewaking aanwezig waren, en zei: ‘Vraag het aan hen. Zij kunnen u precies vertellen wat Ik gezegd heb.’ Dit werd Jezus niet in dank afgenomen. Eén van de door Jezus aangewezen soldaten gaf Hem een klap in het gezicht, mogelijk met een stok en zei: ‘Zo wordt niet tegen de hogepriester gesproken!’ Dit was de eerste, maar niet de laatste keer dat Jezus zonder reden geslagen werd. Jezus antwoordde: ‘Als Ik iets fout heb gezegd, vertel het Mij dan. Maar als Ik gelijk heb, waarom slaat u Mij dan?’ De soldaat zweeg. Annas zag dat zijn verhoor was mislukt. Het leverde hem weinig plezier op. Hij liet Jezus opnieuw binden en zond Hem naar hogepriester Kajafas, die inmiddels de Hoge Raad bij elkaar had geroepen.

Vals beschuldigd
Jezus was onschuldig. Waarom liet Hij zich in het paleis van Annas vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen? In de vorige aflevering van ‘De zeven wonderen in Jeurzalem’ is duidelijk geworden dat Jezus in onze plaats onze levensbeker gevuld met onze zonden heeft leeggedronken. Op dezelfde wijze liet Jezus zich in het paleis van hogepriester Annas in onze plaats vals beschuldigen. We weten immers dat de duivel ons altijd aanklaagt, ook al heeft God ons onze zonden vergeven. De boze zal ons altijd aanklagen, zodat we ons altijd schuldig blijven voelen. Telkens weer probeert hij ons tot zonde te verleiden, om ons daarna te beschuldigen dat we gezondigd hebben.

Schuldgevoelens
Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoelens. Ze worden achtervolgd door misstappen en zonden uit het verleden. Misschien voel jij je ook schuldig, ook al weet je met je verstand dat je zonden zijn vergeven. Je ervaart het wonder van vergeving ten dele, omdat je telkens weer wordt aangeklaagd. Je worstelt en doet je uiterste best om te overleven in plaats van te leven. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het dat je nog steeds wordt aangeklaagd?

Het antwoord op deze vragen is dat Jezus niet alleen jouw zonden van je heeft afgenomen, maar ook elke aanklacht van de boze heeft uitgewist. Dit zijn twee verschillende dingen. Het zijn niet je zonden die aan het kruis zijn genageld, maar het bewijsstuk dat tegen je getuigt. Je strafblad dat je schuldig verklaart en je veroordeelt. De Bijbel zegt het zo: ‘U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft God u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. God heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn’ (Kolossenzen 2:13-15, HB).

Verlost van de aanklacht
Jezus was onschuldig, maar Hij liet zich zonder zich te verdedigen vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen, zodat wij verlost zouden worden van elke aanklacht van de duivel. De Bijbel leert dat de duivel ons dag en nacht aanklaagt voor God: ‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ‘Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven” (Openbaring 12:10-11, HB).

Toen Jezus aan het kruis werd genageld, werd jouw strafblad aan het kruis geslagen en vernietigd. Want elke aanklacht van de boze en het schuldgevoel dat hieruit voortkomt heeft Jezus tijdens de mishandelingen op zich laten neerkomen. Dit betekent dat de duivel geen recht meer heeft om jou aan te klagen. Jij bent van elke schuld vrijgesproken. Een andere vertaling zegt: ‘God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ (Kolossenzen 2:14-15, NBV).

Jouw strafblad uitgewist
God heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus een streep gehaald door het strafblad uit het verleden dat tegen jou getuigde, zodat de duivelse aanklager geen enkele macht meer over jou heeft. Dat is pas vrijheid! In de juridische wereld wordt de aangeklaagde zonder bewijslast direct vrijgesproken. Dat is wat Jezus voor jou heeft gedaan: door jouw zonden op zich te nemen en door in jouw plaats de straf te dragen heeft Hij jou voor honderd procent verlost van elke aanklacht, waardoor jij nu vrij van schuld voor God kunt staan.

1. Wat bedoelt de Bijbel met de uitspraak dat het bewijsstuk dat tegen ons getuigde aan het kruis is genageld (Kolossenzen 2:14)?

2. Waarom heeft de boze geen recht meer om je aan te klagen?

3. In welke gebieden heb jij het idee herhaaldelijk aangeklaagd te worden door de boze?

4. Welke aanklachten in jouw leven zijn/kunnen worden verstomd door het bloed van Jezus?

5. Wat betekent het voor jou dat God jou in Christus heeft vrijgesproken?

GEBED

Vader in de hemel, 

Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen, want Jezus heeft mijn straf gedragen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis moet de aanklager nu en voor altijd zwijgen.
Dank U wel Vader, dat ik verlost ben van de aanklacht van de boze en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind. 

Amen 

Tiara kwam naar een van onze bevrijdingsconferenties en schreef ons: ‘Wat was het voor mij bevrijdend om te horen dat Jezus geen slachtoffer was van alles wat Hem overkwam, maar dat Hij zijn leven vrijwillig voor mij heeft gegeven. Zijn liefde voor mij was zo overweldigend. Ik vond het altijd zo moeilijk om met het lijden van Jezus bezig te zijn. Het verwarde me enorm. Ik was al begonnen met lezen in het boek ‘Het wonder van het kruis’, maar het viel me zo zwaar dat ik het steeds weer uitstelde.

Na de conferentie heb ik het boek weer uit de kast gepakt. Wat een verschil! Ik kan het nu lezen met een dankbaar hart. Dat alleen is al bevrijdend, maar ik merk dat ik het nu ook in mijn hart kan ontvangen. Alles wat Jezus voor mij heeft gedaan … ik sta er helemaal anders in nu. Ik ben nog best een beginneling, maar ik groei heel snel. Het is mijn diepste wens om ook echt actief te geloven en een diepe relatie met God te ontwikkelen. Wat is Hij groot en goed!’

Je bent door God vrijgesproken
Gods genade is zo overweldigend dat Hij jou vergeving van je zonden aanbiedt en vrijspraak van zijn oordeel over jouw zonden. Waarom? Omdat Jezus jouw zonden én Gods oordeel over jouw zonden op zich heeft genomen, zoals Jesaja honderden jaren eerder profeteerde: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem’ (Jesaja 53:5). Jezus stierf in jouw plaats aan het kruis. Aan het kruis heeft Hij zich één gemaakt met jou en jouw zonden. Nu mag jij door je schuld- en geloofsbelijdenis je eenmaken met Hem. Hoe? Door in geloof uit te spreken dat Jezus in jouw plaats is gekruisigd en gestorven. Dan mag je het wonder beleven dat God al je zonden van je wegneemt en dat Hij je vrijspreekt van elke aanklacht en schuld. Je mag nu opstaan in een nieuw leven met Jezus, omdat God jou in eenheid met Christus heeft goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind.

God zal je nooit meer veroordelen
God zal je nooit meer straffen of veroordelen omdat Jezus al jouw zonden én Gods oordeel over je zonden op zich heeft genomen. Daarom roept Paulus het uit: ‘Wie één zijn met Christus Jezus, worden niet meer veroordeeld!’ (Romeinen 8:1, GN). Als jij je zonden belijdt en gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan, word je door het wonder van het kruis vergeven én vrijgesproken. Jezus belooft: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Johannes 5:24). Jezus heeft gesproken. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen en je hoeft je niet meer te laten veroordelen. Je bent in Christus vrijgesproken. Jezus kreeg wat jij verdiende: de doodstraf. In ruil daarvoor krijg jij wat Hij verdiende: vrijspraak en Gods eeuwige liefde. Jezus stierf jouw dood om jou zijn leven te geven. Dat is Gods buitensporige genade. In Christus ben je meer geliefd en geaccepteerd door God dan je ooit had durven dromen.

‘Zal God, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?’ (Romeinen 8:32-34, NBV).

‘Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer’ (Romeinen 5:21, NBV).

Voor de rechterstoel wacht je beloning
Wat je in het vooruitzicht hebt is zoveel beter dan wat achter je ligt. Paulus schrijft twee keer dat de volgelingen van Jezus aan het einde van de tijd niet voor ‘de rechterstoel van Christus’ verschijnen om veroordeeld maar om beloond te worden (Romeinen 14:10-12 en 2 Korintiërs 5:10). De rechterstoel van Christus is niet iets om bang voor te zijn, maar om naar uit te zien. We mogen met vrijmoedigheid voor de rechterstoel verschijnen, want de rechterstoel is voor ons een genadetroon. Het concept van de rechterstoel – in het Grieks bema genoemd – komt voort uit de oude Olympische Spelen. De bema-zetel was een hoog platform naast de finishlijn waar de atleten geëerd en onderscheiden werden. De rechterstoel is niets minder dan het erepodium van Christus waar de volgelingen van Jezus als winnaars verschijnen om hun beloning te ontvangen: de lauwerkrans van het eeuwige leven (Jakobus 1:12).

BID HET GEBED VOOR HET WONDER VAN VERLOSSING:
Vader in de hemel, 
Ik verlang ernaar dat elk wonder van het kruis mag plaatsvinden in mijn leven.
Ik geloof dat Jezus mijn strafblad aan het kruis heeft genageld.
De duivel heeft niet langer het recht om mij aan te klagen.
Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van aantijgingen,
(valse) beschuldigingen en schuldgevoelens.
Dank U wel dat U mij de autoriteit hebt gegeven om tegen de duivel te zeggen:
‘Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis ben je overwonnen.
Al mijn zonden zijn door God vergeven.
Ik laat mij niet langer door jou aanklagen en beschuldigen.
Ik ben gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd door het bloed van de Here Jezus.
Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn!’
Dank U wel voor het wonder van het kruis, dat ook ik verlost ben van de aanklacht van de boze en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind. 

Amen.

OVER ANIMATIE 2

De soldaten kwamen om Jezus gevangen te nemen. In het huis van hogepriester Annas wordt Jezus tot bloedens toe mishandeld. Jezus was onschuldig, maar liet zich zonder zich te verdedigen in onze plaats vals beschuldigen en mishandelen. Door het bloed van Jezus en op grond van ons getuigenis moet de duivel, die ons aanklaagt, voor altijd verstommen.

Vader in de hemel,

Dank U wel dat Jezus in mijn plaats vals is beschuldigd. Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis moet de aanklager voor altijd zwijgen. Al mijn zonden zijn door U vergeven. Dank U wel, Vader, dat ik door het wonder van het kruis ben vrijgesproken en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind.

Amen.

14. JEZUS’ BAARD WERD UITGERUKT

Ik geef mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. (Jesaja 50:6) 

Annas stuurde Jezus, die nog steeds geboeid was, naar hoge-priester Kajafas om door de Hoge Raad veroordeeld te worden. Er was nog geen officiële beschuldiging geformuleerd. Hiervoor werden snel enkele aanklagers opgetrommeld en ten tonele gevoerd. De getuigenissen waren echter vals en spraken elkaar tegen. 
 
Jezus werd tijdens het verhoor en het aanhoren van de valse aanklachten twee keer tot bloedens toe mishandeld. Tijdens deze mishandelingen werd Jezus niet alleen bespot, bespuugd en geslagen; ook zijn baardharen werden uit zijn wangen getrokken, zoals voorspeld werd door Jesaja: ‘Mijn rug heb Ik gegeven aan wie Mij sloegen; en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor smadelijk speeksel’ (Jesaja 50:6, NBG). Voor de derde keer besprenkelde het bloed van Jezus de aarde. 
 
Dit brengt ons bij het derde wonder van het kruis: het bloed van Jezus reinigt niet alleen jouw hart van zonden, het verlost jou niet alleen van de aanklacht van de boze, het bloed van Jezus zal ook je geweten reinigen dat jou van binnenuit aanklaagt: ‘Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen’ (Hebreeën 9:14, GN). 
 
Ondertussen bezwoer Kajafas Jezus om de waarheid te spreken: ‘Zeg ons, bent U de Messias, de Zoon van God?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Straks zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God.’ Kajafas ontplofte van woede, verscheurde zijn kleren en schreeuwde: ‘Hij lastert God! Wat doen we met Hem?’ De leden van de Hoge Raad schreeuwden: ‘Hij moet ter dood gebracht worden!’ (Matteüs 26:63-66, HB). 
OM OVER NA TE DENKEN:
 Laat jij Jezus bepalen wat je geweten je laat voelen? 

OVER AFLEVERING 3

Er zijn niet veel plaatsen in Jeruzalem waarvan we kunnen zeggen: hier heeft Jezus echt gelopen. In aflevering drie voert een bijzondere trap – in het Engels The Caiaphas Steps geheten – ons naar de plek waarvan veel archeologen geloven dat hier het paleis van hogepriester Kajafas heeft gestaan. We weten vrijwel zeker dat Jezus hier gelopen heeft. Geboeid door Romeinse soldaten liep Hij deze vrij steile trap omhoog. Je kunt de zwaarden tegen de stenen trap nog horen kletteren. Aan het einde van deze trap kwam Jezus bij de poort van het paleis. Onder de binnenplaats, uitgehouwen in de rotsbodem, bevindt zich een ruimte die vroeger een openbare gevangenis was. Het is mogelijk dat Jezus na zijn veroordeling door de Hoge Raad hier in arrest is gehouden om de volgende morgen vroeg naar Pontius Pilatus gevoerd te worden. We komen zo dicht mogelijk bij de plaats waar Jezus voor de tweede keer verhoord werd, waar Hij opnieuw werd aangeklaagd en wederom tot bloedens toe werd mishandeld. Op deze plek gaan we op zoek naar het derde wonder van het kruis.

Toen Annas zag dat zijn verhoor mislukt was liet hij Jezus opnieuw binden en stuurde Hem naar hogepriester Kajafas, die inmiddels de Hoge Raad bij elkaar had geroepen om Jezus ter dood te veroordelen. De Hoge Raad was het hoogste rechtscollege in Israël. Het bestond uit 72 personen van wie de meesten lid waren van de twee belangrijkste religieuze groeperingen van die tijd: de Sadduceeën en de Farizeeën.

De Sadduceeën
Tot de Sadduceeën behoorden de edelen en de opperpriesters die de tempel en de eredienst beheersten. Het waren rijke, ontwikkelde mannen en stonden op goede voet met de Romeinse overheid, maar waren niet populair bij het volk. Zij hadden niets op met de rondreizende timmerman, die hen voorhield dat hoeren en tollenaars hen voor zouden gaan in Gods Koninkrijk (Matteüs 21:31).

De Farizeeën
De Farizeeën vormden oorspronkelijk een ‘opwekkingsbeweging’, maar waren vervallen tot een huichelachtige beweging van leiders die met hun vroomheid te koop liepen door hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot te maken om maar op te vallen. Het waren de Farizeeën die uitmaakten wie waardig genoeg was om tot de synagoge te worden toegelaten. Jezus vergeleek hen met witte graven: van buiten schoon, maar van binnen vol met doodsbeenderen (Matteüs 23:27).

Voor Kajafas en de Hoge Raad
Normaal kwam de Hoge Raad samen in de zogenaamde liskat hachasid (‘de kamer van de vrome’) in één van de gebouwen in de tempel. Omdat deze kamer ’s nachts niet toegankelijk was, werd Jezus naar het paleis van Kajafas gebracht. Het proces was één grote schijnvertoning. Dat Jezus zou sterven stond van tevoren al vast.

Er werden snel enkele aanklagers opgetrommeld. De getuigen die Jezus aanklaagden waren vals en spraken elkaar tegen. Er werd geen onderzoek verricht naar de juistheid van hun beweringen en er werd ook verdediging toegestaan. Uiteindelijk werden twee mannen gevonden die een ‘godslasterlijke’ uitspraak van Jezus naar voren brachten. Jezus zou de tempel, de woonplaats van God, hebben aangevallen.

Bespot, bespuugd en geslagen
Met instemming van de Hoge Raad werd Jezus in het gezicht gespuugd. Dit was in het Midden Oosten de ergste vorm van verachting en belediging. Ze deden een doek om Jezus’ gezicht, beukten erop los tot bloedens toe en vroegen Hem daarna te profeteren wie Hem in het gezicht geslagen had. Jezus werd beschimpt, bespot en belasterd. Eeuwen tevoren profeteerde Jesaja over Jezus: ‘Gewillig liet Hij zich mishandelen, geen woord kwam over zijn lippen. Hij hield zich stil, als een lam op weg naar de slachtbank, als een schaap onder de handen van scheerders’ (Jesaja 53:7, GN).

Na een nacht zonder slaap en de gigantische strijd in zijn worsteling met de zonde, moet Jezus doodop zijn geweest. Het lijden zou alleen nog maar erger worden. Zoals voorspeld was door Jesaja: ‘Mijn rug heb Ik gegeven aan wie Mij sloegen; en mijn wangen aan wie Mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor smadelijk speeksel’ (Jesaja 50:6).

‘Hij moet dood!’
Kajafas bezwoer Jezus om de waarheid te spreken. Onder ede wilde hij een antwoord op de volgende vraag: ‘Zeg ons, bent U de Messias, de Zoon van God?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Straks zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God. U zult Hem ook zien terugkomen op de wolken aan de hemel’ (Matteüs 26:64, HB). Kajafas ontplofte van woede. Hij verscheurde zijn kleren en schreeuwde: ‘Hij lastert God! Hebben we nu nog getuigen nodig? U hebt allemaal gehoord wat Hij zei! Wat doen we met Hem?’ De mannen van de Hoge Raad schreeuwden: ‘Hij moet ter dood gebracht worden!’

Je geweten klaagt je aan
Voor de derde keer viel het bloed van Jezus op de aarde. En dat heeft een bijzondere betekenis. Zoveel christenen weten dat God hun zonden vergeven heeft. Zij geloven ook dat de aanklacht van de boze in hun leven moet verstommen, maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is dit mogelijk? Wel, het is niet alleen de boze die jou aanklaagt. Ook je eigen geweten klaagt je van binnenuit aan, waardoor jij je schuldig voelt. Zo zei koning David in Psalm 51:5: ‘Ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.’

Zonder dat David het wilde, zag hij steeds weer in gedachten voor zich hoe hij met Bathseba overspel pleegde en hoe hij haar man Uria de dood instuurde. Hier was geen sprake van een aanklacht van de boze. Het was Davids verontreinigde geweten dat hem aanklaagde. Daarom riep David het uit naar God: ‘Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig’ (Psalm 51:11-13).

Wat is je geweten?
Het bloed van Jezus vergeeft al je zonden, verlost je van de aanklacht van de boze en reinigt bovendien je geweten dat jou van binnenuit aanklaagt: ‘Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen’ (Hebreeën 9:14, GN).

Maar wat is je geweten eigenlijk? Het Griekse woord suneidesis betekent ‘samen met iemand anders weten’. God heeft je een geweten of bewustzijn gegeven waarmee je van nature aanvoelt of iets in orde is of niet. Het is het door God gegeven onderscheidingsvermogen om niet het verkeerde te doen. Je kunt het jouw persoonlijke, door God ingebouwde alarmcentrale noemen.

De bijbelse definitie van je geweten is dat je ‘besef van zonde hebt’ (Hebreeën 10:2) en dat je ‘rekening met God houdt’ (1 Petrus 2:19). Door te zondigen werd je geweten besmet, zodat je het van nature allemaal niet zo goed meer kunt aanvoelen. Paulus zegt dat mensen die volharden in hun zonde in hun geweten gebrandmerkt worden. Hun geweten wordt het zwijgen opgelegd: ‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn’ (1 Timoteüs 4:1-2). Je geweten wordt door de zonde als het ware verdoofd, afgestompt en minder gevoelig om het goede van het kwade te onderscheiden. Dit heeft je besef van God en wat zonde in je leven doet negatief beïnvloed (1 Korintiërs 15:34). Het is een proces waarin je langzaam maar zeker steeds verder van een zuiver Godsbesef bent weggegleden.

Jouw geweten gereinigd
Het Griekse woord voor ‘geweten’ mag je ook vertalen met ‘bewustzijn’. In je bewustzijn zijn de herinneringen aan de zonde opgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld onreine beelden op je netvlies gebrand. Wat je met je ogen één keer ziet, kan in je herinnering wel duizend keer terugkomen. Deze herinneringen aan de zonde kunnen je achtervolgen – in de vorm van nachtmerries, herbelevingen en flashbacks, zoals ook koning David heeft ervaren. In Psalm 51:5 zegt hij: ‘Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek.’ Davids verleden achtervolgt hem. Zonder dat hij het wil, ziet hij in gedachten weer voor zich hoe hij met Bathseba overspel pleegt en Uria, haar man, de dood instuurt. Een andere vertaling verwoordt het zo: ‘Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek’ (HB). Het is Davids verontreinigde geweten dat hem aanklaagt. Hij wordt er doodmoe van. David roept het dan ook uit naar God: ‘Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig. Stuur mij niet van U weg. Blijf mij bezielen, dat ik weer vreugde voel om wat U met mij voorheeft. Maak mij daartoe bereid’ (Psalm 51:11-14, GN).

Door het wonder van het kruis kan God je geweten reinigen, zodat negatieve herinneringen aan je zondige verleden – in de vorm van flashbacks, nachtmerries en herbelevingen – je niet langer zullen achtervolgen. Je krijgt een rein geweten, waardoor je de stem van God beter gaat verstaan om Hem met vreugde te dienen.

God geeft je het vermogen niet meer aan de zonde terug te denken
God zegt tot iedereen die aan de voet van het kruis staat en zijn oog gericht heeft op Jezus: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (Jeremia 31:34).

Laat deze woorden diep tot je doordringen. Is het niet geweldig dat God niet meer denkt aan je zonden? Is Hij ze vergeten? Nee, gelukkig niet. Stel je voor dat God vergeetachtig zou zijn en dat Hij één van zijn beloften aan ons zou vergeten. Nee, het woord dat God gebruikt (zakar) betekent dat Hij het vermogen heeft er niet meer aan terug te denken, het niet meer op te roepen. Het is niet meer in zijn gedachten. Dit is wat er met je gebeurt als je jouw geweten laat reinigen door het bloed van Jezus. Dan gebeurt er een wonder: ook jij ontvangt het vermogen er niet meer aan terug te denken.

God geneest de pijn in de herinnering
In je bewustzijn (suneidesis) ligt ook de pijn die in de herinnering aan de zonde is opgeslagen. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers kunnen moeilijk of niet bij deze pijn komen omdat de pijnlijke herinneringen veelal zijn verdrongen om te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis kan God het onmogelijke doen en je bewustzijn reinigen van dode werken (Hebreeën 9:14). Dit betekent dat God de pijn – die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen in je bewustzijn – kan aanraken zodat je innerlijke genezing ontvangt. Alleen dan kun je vergeten wat achter je ligt en mag jij je uitstrekken naar wat (in Jezus) vóór je ligt (Filippenzen 3:14). Zo wordt de profetie van Jesaja in je leven vervuld dat Jezus ook jouw smarten heeft gedragen: ‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte’ (Jesaja 53:4). Omdat Jezus in jouw plaats werd mishandeld, verworpen en veroordeeld mag je in Gods nabijheid innerlijke genezing ontvangen voor je gewonde ziel. Van alle zeven wonderen van het kruis is dit misschien wel het meest indrukwekkende wonder dat God door Jezus Christus voor jou heeft bereid.

1. Wat gebeurt er met je geweten als deze door de zonde wordt beïnvloed (2 Timoteüs 4:3-4)?

2. Waar leidde een verontreinigd geweten toe, en wat is het gevolg van een door God gezuiverd geweten (Hebreeën 9:14)?

3. Ervaar je in jouw leven dat zonden uit het verleden je plotseling weer voor ogen staan? Hoe ga je hiermee om

4. Zijn er herinneringen uit jouw verleden die je telkens parten spelen (bijvoorbeeld in je dromen) en die je haast niet kunt controleren? Hoe ga je hiermee om?

5. Wat betekent het voor jou dat God je geweten compleet kan reinigen?

GEBED

Vader in de hemel, 

In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand, schoon te wassen door het bloed van de Here Jezus. Ik geloof dat het bloed van Christus ook mijn onderbewustzijn kan reinigen en dat U op dit moment de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen, wilt aanraken zodat ik innerlijke genezing mag ontvangen voor mijn verwonde ziel. Dank U, dat ik uw geliefde kind mag zijn en dat ik in de schaduw van uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen.                   Amen.

Als jongetje van zeven kwam Sjoerd al in contact met bladen als Playboy en Nieuwe Revu. Hij vond ze in de schuur waar zijn vader ze had verstopt. Zijn gevoelige kinderogen werden getrokken naar seksplaatjes die gevoelens in hem opriepen en zijn zinnen prikkelden. Hij was nog zo jong en niemand wist waar hij mee bezig was. Zijn lichaam reageerde op wat hij zag en zijn lichaam wilde meer. Van het één kwam het ander. Als tiener kwam hij in contact met pornoblaadjes. Eerst soft, maar al gauw werd het harde porno.

Sjoerd kreeg verkering met een leuk meisje. Het tienermeisje werd zwanger van hem en een abortus volgde. Ze trouwden op jonge leeftijd, maar Sjoerd wilde meer. Zonder dat hij het besefte, was hij seksverslaafd geworden. Door alcohol en verkeerde vrienden kwam hij in contact met de wereld van prostitutie. Kortstondige affaires maakten deel uit van zijn leven. Sjoerd pleegde meerdere malen overspel zonder dat zijn vrouw hier iets vanaf wist. Als het geheim van zijn dubbelleven bekend zou worden, betekende dit het einde van alles.

Door vrienden komen Sjoerd en zijn vrouw in contact met een christelijk echtpaar uit onze kerk. Ze raken met elkaar bevriend. Stukje bij beetje weten zij het vertrouwen van Sjoerd te winnen. Op een dag houdt Sjoerd het niet langer vol en vertrouwt zijn vriend zijn probleem toe. Dit is het begin van een lange weg, waarin Sjoerd God leert kennen als een vader die oneindig veel van hem houdt en wiens vergeving geen grenzen kent. Sjoerd en ook zijn vrouw besluiten hun leven in de hand van God te leggen, zowel het verleden als het heden en de toekomst. Voor Sjoerds vrouw breekt een zware tijd aan. Voor het eerst krijgt zij te horen over het dubbelleven van haar man. Het raakt haar diep. Het huwelijk hangt aan een zijden draadje. Maar God is trouw en houdt hen beiden vast en gaat met elk van hen zijn weg. Sjoerd en zijn vrouw kiezen voor de weg van vergeving en verzoening. God geneest de verwondingen die zijn opgelopen.

Sjoerd blijft worstelen met wat hij noemt zijn ‘beeldengalerij’. Het is alsof de onreine beelden op zijn netvlies zijn gebrand. Ze zijn opgeslagen in zijn onderbewustzijn en komen op de meest ongelukkige momenten weer boven en geven hem het gevoel smerig en vuil te zijn. Op een dag hoort Sjoerd de prediking over het wonder van het kruis: God reinigt niet alleen ons hart van onze zonden, Hij wil door het bloed van Jezus ook ons geweten reinigen! Sjoerd zet een belangrijke stap in geloof: hij laat met zich bidden en vraagt of het bloed van Jezus de ‘beeldengalerij’ in zijn onderbewustzijn wil reinigen, zodat hij ‘tot God kan naderen met een oprecht en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen!’ God deed een wonder in het leven van Sjoerd, die nu stap voor stap leert wat het is om een heilig en rein leven te leiden.

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het derde wonder van het kruis. In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand uit te wissen met het bloed van de Here Jezus, zodat mijn geweten mij niet langer zal aanklagen en ik uw stem ga verstaan. Ik geloof dat het bloed van Jezus ook mijn bewustzijn kan reinigen en dat U de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen wilt aanraken en ik innerlijke genezing mag ontvangen. Dank U wel dat ik in uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen. Dit bid ik in Jezus’ naam.

Amen.

15. JE GEWETEN KLAAGT JE AAN

Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. 
Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig.  Psalm 51:11-12, GN

Ik heb gezien hoe oprechte christenen best weten dat God hun zonden vergeven heeft. Zij geloven ook dat de aanklacht van de boze moet verstommen, maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is dit mogelijk? Begrijp je wel dat het niet alleen de boze is die jou aanklaagt? Ook je eigen geweten klaagt je van binnenuit aan, waardoor jij je schuldig voelt. Het derde wonder van het kruis leert ons dat ook je geweten gereinigd moet worden door het bloed van de Here Jezus. 
 
Maar wat is je geweten precies? Het Griekse woord suneidesis betekent ‘samen met iemand anders weten’. Het is jouw door God gegeven onderscheidingsvermogen dat je ertegen waarschuwt het verkeerde te doen. De bijbelse definitie is dat je ‘besef van zonde hebt’ (Hebreeën 10:2, NBG) en dat je ‘rekening met God houdt’ (1 Petrus 2:19, NBG). Door te zondigen raakt je geweten afgestompt en kun je moeilijker het goede van het kwade onderscheiden (1 Timoteüs 4:1-2). 

Het Griekse woord voor ‘geweten’ is afgeleid van het werkwoord suneido, wat vertaald mag worden met ‘in gedachten vóór je zien’. Zo zei koning David in een van zijn psalmen: ‘Ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen’ (Psalm 51:5). Zonder dat David het wilde, zag hij in gedachten weer voor zich hoe hij met Bathseba overspel pleegde en hoe hij haar man de dood instuurde. Hier was geen sprake van een aanklacht van de boze; het was Davids verontreinigde geweten dat hem aanklaagde. David riep het dan ook uit naar God: ‘Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig’ (Psalm 51:11- 12, GN). 

God zij dank zegt de Bijbel dat ‘het bloed van Christus ons geweten zal reinigen van daden die tot de dood leiden, en het zal heiligen voor de dienst aan de levende God’ (Hebreeën 9:14, NBV). Als je geweten gereinigd en geheiligd wordt door het bloed van de Here Jezus, dan zal het je niet langer aanklagen en ga je de stem van God beter verstaan om Hem met vreugde te kunnen dienen! 

OM OVER NA TE DENKEN:
Kun jij jezelf vergeven? 
‘God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden,
die de onzinnige boodschap geloven
dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven.’
1 Korintiërs 1:21, Het Boek

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s