40 dagen vastentijd, Belangrijk Nieuws, Berichten Van Bea, bidden, Bijbelteksten, Gebed, god en Jezus, Online Bijbels-Studie, Oud en Nieuw Testament, video's Helden uit de Bijbelgeschiedenis

DE 40 DAGEN VASTENTIJD (VERVOLG) 10- 12


10. JEZUS WERD MISHANDELD

Met een stok zullen ze de bestuurder
van Israël een slag in het gezicht geven. 

(Micha 4:14, GN)

De soldaten namen Jezus gevangen en brachten Hem eerst bij hogepriester Annas, omdat de leden van de Joodse Hoge Raad voor het vellen van een doodvonnis officieel twee zittingen nodig hadden. Na een nacht zonder slaap en de gigantische geestelijke strijd in zijn worsteling tegen de zonde, moet Jezus doodop zijn geweest. 

De ondervraging van Annas concentreerde zich op twee punten: Jezus’ discipelen en Jezus’ leer. Hoe groot was het succes van Jezus? Had Hij veel discipelen? Waren ze misschien door Hem geschoold om een opstand te beginnen? Jezus ging echter niet in op Annas’ vraag naar zijn discipelen. Zou Hij vertellen dat één van hen Hem verraden had, dat alle anderen gevlucht waren en dat Petrus op het punt stond Hem radicaal te verloochenen? Nee, Jezus nam zijn discipelen in bescherming door te zwijgen. 

Plotseling zei Jezus: ‘Waarom ondervraagt u Mij eigenlijk? Er zijn genoeg mensen die Mij hebben gehoord. Vraag het aan hen. Zij kunnen U precies vertellen wat Ik gezegd heb’ (Johannes 18:21). Eén van de tempelsoldaten gaf Jezus een klap in het gezicht – mogelijk met een stok – en zei: ‘Zo wordt niet tegen de hogepriester gesproken!’ Dit was de eerste maar niet de laatste keer dat Jezus zonder reden geslagen werd, zoals geprofeteerd door de profeet Micha: ‘Met een stok zullen ze de bestuurder van Israël een slag in het gezicht geven’ (Micha 4:14). Jezus antwoordde: ‘Als Ik iets fout heb gezegd, vertel het Mij dan. Maar als Ik gelijk heb, waarom slaat u Mij dan?’ (Johannes 18:23, HB). De soldaat zweeg. Annas liet Jezus opnieuw binden en zond Hem naar hogepriester Kajafas, die inmiddels het Sanhedrin bij elkaar had geroepen. 

Tijdens het verhoor werd Jezus tot bloedens toe geslagen – in jouw plaats en zonder zichzelf te verdedigen – om jou te bevrijden van elke aanklacht van de boze. 

OM OVER NA TE DENKEN:
Geloof je dat Jezus jou ook in bescherming neemt 
als je wordt aangeklaagd?  

Tiara kwam naar een van onze bevrijdingsconferenties en schreef ons: ‘Wat was het voor mij bevrijdend om te horen dat Jezus geen slachtoffer was van alles wat Hem overkwam, maar dat Hij zijn leven vrijwillig voor mij heeft gegeven. Zijn liefde voor mij was zo overweldigend. Ik vond het altijd zo moeilijk om met het lijden van Jezus bezig te zijn. Het verwarde me enorm. Ik was al begonnen met lezen in het boek ‘Het wonder van het kruis’, maar het viel me zo zwaar dat ik het steeds weer uitstelde.

Na de conferentie heb ik het boek weer uit de kast gepakt. Wat een verschil! Ik kan het nu lezen met een dankbaar hart. Dat alleen is al bevrijdend, maar ik merk dat ik het nu ook in mijn hart kan ontvangen. Alles wat Jezus voor mij heeft gedaan … ik sta er helemaal anders in nu. Ik ben nog best een beginneling, maar ik groei heel snel. Het is mijn diepste wens om ook echt actief te geloven en een diepe relatie met God te ontwikkelen. Wat is Hij groot en goed!

Op onze website vindt je nog veel meer over het tweede wonder van het kruis, namelijk: filmpjes, overdenkingen, extra vragen, getuigenissen, animaties en boekentips. 

https://wordpress.com/post/tektienen.com/1535

 

11. DE DUIVEL KLAAGT JE AAN

De aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht
aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
En zij hebben hem overwonnen door het bloed
van het Lam en door het woord van hun getuigenis. 

(Openbaring 12:10-11) 

Jezus was onschuldig, maar Hij liet zich zonder zich te verdedigen vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen zodat jij verlost kunt worden van elke aanklacht van de duivel. De tactiek van de boze is dat hij je eerst verleidt tot zonde om je er vervolgens van te beschuldigen dat je gezondigd hebt: ‘Je hebt het zelf uitgelokt.’ ‘Wat jij gedaan hebt is onvergeeflijk.’ ‘God ziet je aankomen als je Hem alweer om vergeving vraagt. Je wist heel goed dat het fout was wat je deed.’ Als jij je laat aanklagen door de boze zul je je schuldig blijven voelen.
 
De Bijbel leert dat de duivel ons dag en nacht aanklaagt voor God: ‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ‘De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven’ (Openbaring 12:10-11, HB).
 
Tijdens de mishandelingen heeft Jezus elke aanklacht van de boze en elk schuldgevoel dat hieruit is voortgekomen, op zich laten neerkomen. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou verlost uit de macht van de aanklager. Door het bloed van Jezus en op grond van jouw getuigenis zal de stem van de aanklager moeten verstommen. De boze heeft geen poot meer om op te staan. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1, NBG). Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en geeft jou de volmacht om in zijn naam de duivel het zwijgen op te leggen wanneer hij je aanklaagt.
OM OVER NA TE DENKEN:
Hoe ga jij om met schuldgevoelens?
Is dat terecht?

Voor Judas, die Jezus zou verraden, was het niet moeilijk om Jezus te vinden. Hij wist dat Jezus waarschijnlijk weer de nacht zou doorbrengen in de Hof van Gethsemané. De vorige nachten was hij er immers zelf bij geweest (Johannes 18:2). Rond middernacht ging hij met een afdeling Romeinse soldaten en tempelsoldaten op weg naar de Olijfberg. Ze hadden fakkels, lantaarns en wapens bij zich.

‘Ik ben!’
Op deze dramatische avond gebeurde iets wat je merkwaardig genoeg in geen enkele Jezusfilm terugziet. Ruim tweehonderd soldaten, overpriesters en oudsten kwamen op Jezus af om Hem gevangen te nemen. Terwijl de discipelen uit angst een stap naar achteren deden, stapte Jezus naar voren en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Als Jezus een vraag stelt is dat niet omdat Hij het antwoord niet weet, maar doet Hij dit omdat Hij wil dat wij iets gaan ontdekken. De soldaten antwoordden: ‘Jezus van Nazareth.’ Wat er toen gebeurde is ongelooflijk. Jezus antwoordde met slechts twee woorden: ‘Ik ben!’ Op dat moment deinsden alle tweehonderd soldaten, overpriesters en oudsten met hun dienaren achteruit en klapten allemaal tegelijk tegen de grond. Er brak totale chaos uit. Ze vielen over elkaar heen. Er was overal vuur en complete verwarring. Ze konden Jezus niet gevangen nemen.

De bovennatuurlijke kracht zat in het antwoord dat Jezus gaf. Letterlijk zei Hij: ego eimi. Het zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik: ‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3:14). Jezus maakte duidelijk dat Hij één was met zijn Vader in de hemel, die Hem verheerlijkte door zijn kracht te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Zoals Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik mocht komen, zo konden de soldaten niet dichter bij Jezus komen. Voordat Hij gevangen werd genomen, sprak Jezus deze woorden: ‘Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen’ (Johannes 10:18). Ze hebben Jezus niet vermoord. Ze konden Hem niet eens gevangen nemen. Niet Judas, maar Jezus zelf, als Hogepriester, bracht het Lam naar het altaar. Hij gaf zijn leven vrijwillig. Omdat Hij van jou houdt.

Zo is God!
Op dat moment greep Petrus zijn kans. Hij had zich goed voorbereid en droeg een kort zwaard onder zijn kleding. Hij deed een uitval naar degene die voor hem stond. Het blijkt Malchus te zijn, een persoonlijke slaaf van de hogepriester. Nog helemaal beduusd over wat hem was overkomen krabbelde Malchus overeind en zag hij Petrus met het zwaard op zich afkomen. Petrus haalde uit. Malchus wist nog te bukken. Hij schreeuwde het uit. Zijn oor viel op de grond. Het bloed gutste uit zijn hoofd. Maar wat deed Jezus in deze chaotische nacht? Jezus bestrafte Petrus en droeg hem op het zwaard weg te doen. Hij zei: ‘Denk je soms dat Ik mijn Vader niet te hulp zou kunnen roepen? Als Ik Hem erom vroeg, zou Hij me onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen’ (Matteüs 26:53). Jezus raapte het oor op en deed een scheppingswonder. Op wonderlijke wijze plaatste Hij het oor weer aan het hoofd van de slaaf van de hogepriester. Zo stuurde Jezus Malchus met een persoonlijk getuigenis terug naar Kajafas, die Jezus uit de weg wilde ruimen, om hem te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Zo is Jezus. Zo is God. Jezus strekte zijn bebloede handen naar voren, zodat ze Hem gevangen konden nemen.

Voor Annas
De soldaten brachten Jezus eerst naar hogepriester Annas omdat de leden van de Hoge Raad voor het vellen van een doodvonnis officieel twee zittingen nodig hadden. Na een nacht zonder slaap en de gigantische geestelijke strijd in zijn worsteling tegen de zonde moet Jezus doodop zijn geweest. De ondervraging van Annas concentreerde zich op twee punten: Jezus’ discipelen en zijn leer. Jezus ging echter niet in op de vraag naar zijn discipelen. Zou Hij vertellen dat één van hen Hem verraden had, dat alle anderen gevlucht waren en dat Petrus op het punt stond om Hem te verloochenen? Nee, Jezus nam zijn discipelen in bescherming door te zwijgen.

Toen zei Jezus plotseling: ‘Waarom ondervraagt u Mij eigenlijk? Er zijn genoeg mensen die Mij hebben gehoord.’ Hij wees op een paar aanwezigen, waarschijnlijk Joodse tempelsoldaten die ter bewaking aanwezig waren, en zei: ‘Vraag het aan hen. Zij kunnen u precies vertellen wat Ik gezegd heb.’ Dit werd Jezus niet in dank afgenomen. Eén van de door Jezus aangewezen soldaten gaf Hem een klap in het gezicht, mogelijk met een stok en zei: ‘Zo wordt niet tegen de hogepriester gesproken!’ Dit was de eerste, maar niet de laatste keer dat Jezus zonder reden geslagen werd. Jezus antwoordde: ‘Als Ik iets fout heb gezegd, vertel het Mij dan. Maar als Ik gelijk heb, waarom slaat u Mij dan?’ De soldaat zweeg. Annas zag dat zijn verhoor was mislukt. Het leverde hem weinig plezier op. Hij liet Jezus opnieuw binden en zond Hem naar hogepriester Kajafas, die inmiddels de Hoge Raad bij elkaar had geroepen.

Vals beschuldigd
Jezus was onschuldig. Waarom liet Hij zich in het paleis van Annas vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen? In de vorige aflevering van ‘De zeven wonderen in Jeurzalem’ is duidelijk geworden dat Jezus in onze plaats onze levensbeker gevuld met onze zonden heeft leeggedronken. Op dezelfde wijze liet Jezus zich in het paleis van hogepriester Annas in onze plaats vals beschuldigen. We weten immers dat de duivel ons altijd aanklaagt, ook al heeft God ons onze zonden vergeven. De boze zal ons altijd aanklagen, zodat we ons altijd schuldig blijven voelen. Telkens weer probeert hij ons tot zonde te verleiden, om ons daarna te beschuldigen dat we gezondigd hebben.

Schuldgevoelens
Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoelens. Ze worden achtervolgd door misstappen en zonden uit het verleden. Misschien voel jij je ook schuldig, ook al weet je met je verstand dat je zonden zijn vergeven. Je ervaart het wonder van vergeving ten dele, omdat je telkens weer wordt aangeklaagd. Je worstelt en doet je uiterste best om te overleven in plaats van te leven. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het dat je nog steeds wordt aangeklaagd?

Het antwoord op deze vragen is dat Jezus niet alleen jouw zonden van je heeft afgenomen, maar ook elke aanklacht van de boze heeft uitgewist. Dit zijn twee verschillende dingen. Het zijn niet je zonden die aan het kruis zijn genageld, maar het bewijsstuk dat tegen je getuigt. Je strafblad dat je schuldig verklaart en je veroordeelt. De Bijbel zegt het zo: ‘U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft God u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. God heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn’ (Kolossenzen 2:13-15, HB).

Verlost van de aanklacht
Jezus was onschuldig, maar Hij liet zich zonder zich te verdedigen vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen, zodat wij verlost zouden worden van elke aanklacht van de duivel. De Bijbel leert dat de duivel ons dag en nacht aanklaagt voor God: ‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ‘Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven” (Openbaring 12:10-11, HB).

Toen Jezus aan het kruis werd genageld, werd jouw strafblad aan het kruis geslagen en vernietigd. Want elke aanklacht van de boze en het schuldgevoel dat hieruit voortkomt heeft Jezus tijdens de mishandelingen op zich laten neerkomen. Dit betekent dat de duivel geen recht meer heeft om jou aan te klagen. Jij bent van elke schuld vrijgesproken. Een andere vertaling zegt: ‘God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ (Kolossenzen 2:14-15, NBV).

Jouw strafblad uitgewist
God heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus een streep gehaald door het strafblad uit het verleden dat tegen jou getuigde, zodat de duivelse aanklager geen enkele macht meer over jou heeft. Dat is pas vrijheid! In de juridische wereld wordt de aangeklaagde zonder bewijslast direct vrijgesproken. Dat is wat Jezus voor jou heeft gedaan: door jouw zonden op zich te nemen en door in jouw plaats de straf te dragen heeft Hij jou voor honderd procent verlost van elke aanklacht, waardoor jij nu vrij van schuld voor God kunt staan.

12. JOUW STRAFBLAD AAN HET

         KRUIS GENAGELD

Hij heeft het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist
en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 

(Kolossenzen 2:14, NBV)

Jezus heeft niet alleen jouw zonden maar ook elke aanklacht die tegen je getuigde met zijn bloed uitgewist. Dit zijn twee verschillende dingen. Jouw zonden hangen niet aan het kruis. Jouw zonden zijn van je weggenomen, uitgewist door het bloed van het Lam. Het zijn niet jouw zonden die aan het kruis zijn genageld, maar het bewijsstuk dat tegen je getuigde. Jouw strafblad dat je schuldig verklaarde en je veroordeelde: 
 
‘U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn’ (Kolossenzen 2:13-15, HB). 
 
God heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus een streep gehaald door het strafblad uit het verleden dat tegen jou getuigde. Zoals in de juridische wereld de aangeklaagde zonder bewijslast direct wordt vrijgesproken, zo heeft God jou in Christus vrijgesproken van elke aanklacht van de boze. Dat is de vrijheid waarvoor Jezus met zijn eigen leven heeft betaald. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou volledig verlost van elke aanklacht, om vrij van schuld voor God te kunnen staan. 
OM OVER NA TE DENKEN:
Wat betekent het voor jou 
dat God je heeft vrijgesproken?
Op onze interactieve website rondom Pasen wordt ieder wonder van het kruis uitgelegd door middel van filmpjes, animaties, studie, verdieping, getuigenissen en gebeden. Verder vind je daar ook ook extra vragen om over na te denken of samen te bespreken met je groep. De vragen sluiten af met een gebed. Neem daarin de tijd om jouw levensbaker in Gods handen te leggen.

1. Wat bedoelt de Bijbel met de uitspraak dat het bewijsstuk dat tegen ons getuigde aan het kruis is genageld (Kolossenzen 2:14)?

2. Waarom heeft de boze geen recht meer om je aan te klagen?

3. In welke gebieden heb jij het idee herhaaldelijk aangeklaagd te worden door de boze?

4. Welke aanklachten in jouw leven zijn/kunnen worden verstomd door het bloed van Jezus?

5. Wat betekent het voor jou dat God jou in Christus heeft vrijgesproken?

GEBED

Vader in de hemel, 

Ik geloof dat U mijn strafblad

met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen, want Jezus heeft mijn straf gedragen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis moet de aanklager nu en voor altijd zwijgen.
Dank U wel Vader, dat ik verlost ben van de aanklacht van de boze en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind. 

Amen 

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen. Dankuwel. Let wel geef enkel comentaar omtrent de inhoud van de site. Persoonlijke opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier. OPGELET, vanaf vandaag 27/01/2018 worden de spelregels voor het reageren aangepast. Iedereen, Gelovig of niet mag hier een reactie plaatsen. Persoonlijke aanvallen worden evenwel NIET geduld. Heeft U een negatieve opmerking? Zeg dan hoe dat je dit op jezelf toepast, NIET hoe een ander het moet doen. Bij niet naleving, wordt de reactie onmiddellijk naar de prullenbak verwezen

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s